KoszykKoszyk Wartość: 0.00 | Liczba biletów: 0

Zakup biletów on-line

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

Regulamin sprzedaży biletów on-line przez Muzeum-Zamek w Łańcucie

I. DEFINICJE/ POJĘCIA

 1. Muzeum/Operator Modułu – Muzeum – Zamek w Łańcucie z siedzibą w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37 – 100 Łańcut, posiadające osobowość prawną, wpisane do rejestru RIK pod numerem 67/2006 prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 815-00-03-731, REGON 000277055, tel. (+48) 17 225 20 08.
 2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do zakupu biletów online na zwiedzanie pod adresem www.muzeum-lancut.pl
 3. Kasa Muzeum – kasa zlokalizowana w Podkarpackim Centrum Dziedzictwa (d. Maneż), ul. 3 Maja 10, 37 – 100 Łańcut
 4. Zamówienie – zwiedzanie indywidulane z przewodnikiem, zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem ekspozycji Muzeum, odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie
 5. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów on-line na zwiedzanie ekspozycji Muzeum za pośrednictwem Modułu wraz ze wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Muzeum.
 6. Kupujący – osoba dokonująca zakupu biletów indywidualnych on-line na zwiedzanie ekspozycji Muzeum
 7. Bilet – dokument uprawniający do wejścia na ekspozycję muzealną zawierający opłatę zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów indywidualnych on-line do Muzeum – Zamku w Łańcucie.
 2. Muzeum świadczy usługi sprzedaży biletów indywidualnych on-line w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego, poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module oraz na stronie internetowej Muzeum.

III. ZAKUP BILETÓW INDYWIDUALNYCH ONLINE

 1. Warunkiem skorzystania z systemu sprzedaży internetowej jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jest oświadczeniem woli i prawnym zobowiązaniem pomiędzy Kupującym a Muzeum-Zamek w Łańcucie,
  2. wprowadzenie danych Kupującego,
  3. wybór terminu, godziny i zaznaczenia odpowiedniej  ilości  biletów,
  4. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
  5. potwierdzenie dokonania zakupu,
  6. otrzymanie potwierdzenia drogą elektroniczną z Muzeum o dokonaniu zakupu.
 2. System sprzedaży internetowej jest usługą bezpłatną.
 3. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów indywidualnych.
 4. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. W przypadku problemów z płatnością Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
 5. Ceny biletów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy w trakcie zakupu zaznaczyć opcję faktura VAT  i podać poprawne dane do jej wystawienia.
 7. Kupujący, który zakupił w systemie sprzedaży on-line bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na ekspozycje, na które zostały zakupione. Bilety bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na ekspozycje Muzeum-Zamku w Łańcucie - są nieważne oraz nie podlegają zwrotowi.
 8. Po opłaceniu zakupu on-line i zaksięgowaniu płatności, bilet zostanie przesłany na podany przez Kupującego adres e-mail, w formie załącznika PDF. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności jego daty, godziny oraz kwoty.
 9. Bilety zakupione, których Kupujący nie wydrukował osobiście, należy odebrać w kasie Muzeum nie później niż na 30 minut przed zarezerwowanym wejściem.
 10. Muzeum – Zamek w Łańcucie nie honoruje biletów zapisanych na urządzeniach mobilnych [smartfon, tablet, czytnik e-książek].
 11. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani wykorzystaniu w innym terminie.   W przypadku rezygnacji z zakupionych biletów – zgłoszonej do Muzeum – Zamku w Łańcucie drogą elektroniczną - nie później niż 3 dni przed planowanym terminem zwiedzania, przysługuje zwrot należności za bilety wstępu w pełnej wysokości, po potrąceniu przysługującej prowizji [patrz postępowanie reklamacyjne pkt. 3 – 7].
 12. Wszystkie informacje dotyczące zakupu biletów będą przekazywane drogą elektroniczną w godzinach pracy Muzeum, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 13. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 48 godzin przed planowanym zwiedzanie. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Muzeum.
 14. Muzeum – Zamek w Łańcucie zastrzega sobie możliwość anulowania zakupionych biletów, ze zwrotem należności z tego tytułu – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności – uniemożliwiających wywiązanie się przez Muzeum z umowy, a powstałych z przyczyn niezależnych od MZŁ. Anulowanie może nastąpić nie później niż 3 dni przed terminem zwiedzania, poprzez przesłanie Kupującemu [adres e-mail, telefon] informacji o niemożności zwiedzania. Zwrot nastąpi zgodnie z postępowaniem opisanym w Rozdziale V.
 15. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej   nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Muzeum.
 16. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 17. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia.
 18. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się w grupie od 10 do 25 osób.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz . 883 wraz z późniejszymi zmianami).
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów wstępu do Muzeum – Zamku w Łańcucie oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia realizację umowy. Dane osobowe będą usuwane niezwłocznie po ich wykorzystaniu w zebranym celu.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum – Zamku w Łańcucie, z siedzibą : ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut.
 4. Kupujący, który udostępnił swoje dane osobowe ma prawo do ich kontroli, uzupełniania oraz sprostowywania na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Muzeum – Zamek w Łańcucie lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Przed złożeniem reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny [17 225 20 08, 09, 10] w celu sprawniejszego jej rozpatrzenia.
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej [ksiegowosc@zamek-lancut.pl] lub pisemnej [Muzeum – Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut] i powinna ona zawierać następujące dane :
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej przypisany do Kupującego,
  • nr zamówienia,
  • numer konta bankowego,
  • opis zdarzenia.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Muzeum zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamację rozpoznaje się w terminie 10 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Muzeum może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 10 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Procedura zwrotu wpłaconej kwoty zostaje uruchomiona tylko w wypadku uznania reklamacji przez Muzeum.
 7. Podstawą do wykonania zwrotnego przelewu wpłaconej kwoty będzie przedłożenie generowanych przez system dokumentów – paragonu i biletu/ biletów wstępu.
 8. Zwrot wpłaconych środków następuje na podane w zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe w wysokości 100 %  wartości zamówienia.
 9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Kupującego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Muzeum może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres poczty elektronicznej, który nie jest przypisany do Kupującego.

VI. ZWROT I WYMIANA BILETÓW

 1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w oparciu o zapisy ujęte w reklamacjach ….
 2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Muzeum, mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Muzeum.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inny  termin wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz online nie mogą być kopiowane, przerabiane.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu biletów on-line, zamieszczonego na stronie, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7–15 pod numerem (+48) 17 225 20 08 lub na adres e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl

Regulamin rezerwacji internetowej Muzeum –Zamek w Łańcucie

 1. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację biletów wstępu do Muzeum dla grup zorganizowanych.
 2. Rezerwacja internetowa biletów wstępu może być dokonana jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest prawidłowe zgłoszenie oraz wolny termin zwiedzania w określonym dniu i godzinie.
 4. Rezerwacji można dokonywać przez całą dobę, ale nie później niż 5 dni poprzedzające zwiedzanie Muzeum.
 5. Rezerwacja jest usługą bezpłatną.
 6. Dokonana rezerwacja musi być potwierdzona przez zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej 3 dni przed terminem.
 7. Rezerwacja bez potwierdzenia będzie automatycznie usuwana.
 8. Informacja potwierdzająca rezerwację przesyłana jest automatycznie na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 9. Rezerwację można anulować w terminie do 3 dni przed planowanym zwiedzaniem drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 10. Rezerwacja może być anulowana przez Muzeum z przyczyn technicznych lub wydarzeń losowych, niezależnych od Muzeum. O anulowaniu zwiedzania Muzeum poinformuje klienta  telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej.
 11. Wszystkie informacje dotyczące rezerwacji będzie można uzyskiwać drogą elektroniczną lub telefonicznie w godzinach pracy Muzeum.
 12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych danych w zamówieniu, a także za mogące wystąpić zakłócenia techniczne w transmisji danych.
 13. W ilości biletów należy uwzględnić osoby uprawnione do biletu bezpłatnego: dzieci do 7 lat i inne osoby określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z 2008 r., nr 160, poz. 994)
 14. Bilety wykupić należy w kasie Muzeum podając numer rezerwacji nie później niż       30 minut przed zarezerwowanym terminem zwiedzania.
 15. W przypadku nie wykupienia w określonym terminie zarezerwowanych biletów Muzeum nie gwarantuje zwiedzania Muzeum-Zamku w Łańcucie w tym dniu.
 16. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się w grupie nie mniejszej niż 10 osób.