KoszykKoszyk Wartość: 0.00 | Liczba biletów: 0

Zakup biletów on-line

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

Klauzula informacyjna RODO dla kupujcych bilety on-line

Regulamin sprzedaży biletów on-line przez Muzeum-Zamek w Łańcucie

    I. DEFINICJE/ POJĘCIA

 1. Muzeum/Operator Modułu – Muzeum – Zamek w Łańcucie z siedzibą w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37 – 100 Łańcut, posiadające osobowość prawną, wpisane do rejestru RIK pod numerem 67/2006 prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 815-00-03-731, REGON 000277055, tel. (+48) 17 225 20 08.
 2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do zakupu biletów online na zwiedzanie pod adresem www.muzeum-lancut.pl
 3. Kasa Muzeum – kasa zlokalizowana w Podkarpackim Centrum Dziedzictwa (d. Maneż) ul. 3 Maja 10, 37 – 100 Łańcut
 4. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów on-line na zwiedzanie ekspozycji Muzeum za pośrednictwem Modułu wraz ze wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Muzeum.
 5. Kupujący – osoba dokonująca zakupu biletów indywidualnych on-line na zwiedzanie ekspozycji Muzeum
 6. Bilet – dokument uprawniający do wejścia na ekspozycję muzealną zawierający opłatę zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.

   II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów indywidualnych on-line do Muzeum – Zamek w Łańcucie.
 2. Muzeum świadczy usługi sprzedaży biletów indywidualnych on-line w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego, poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module oraz na stronie internetowej Muzeum.

  III. ZAKUP BILETÓW INDYWIDUALNYCH ONLINE

 1. Warunkiem skorzystania z systemu sprzedaży internetowej jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jest oświadczeniem woli i prawnym zobowiązaniem pomiędzy Kupującym a Muzeum-Zamek w Łańcucie,
  2. wprowadzenie danych Kupującego,
  3. wybór terminu, godziny i zaznaczenia odpowiedniej ilości biletów,
  4. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
  5. potwierdzenie dokonania zakupu,
  6. otrzymanie potwierdzenia drogą elektroniczną z Muzeum o dokonaniu zakupu.
 2. System sprzedaży internetowej jest usługą bezpłatną.
 3. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów indywidualnych.
 4. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. W przypadku problemów z płatnością Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
 5. Ceny biletów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy w trakcie zakupu zaznaczyć opcję  faktura VAT i podać poprawne dane do jej wystawienia.
 7. Kupujący, który zakupił w systemie sprzedaży on-line bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na ekspozycje, na które zostały zakupione. Bilety bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na ekspozycje Muzeum - Zamek w Łańcucie - są nieważne oraz nie podlegają zwrotowi.
 8. Po opłaceniu zakupu on-line i zaksięgowaniu płatności, bilet zostanie przesłany na podany przez Kupującego adres e-mail, w formie załącznika PDF. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności jego daty, godziny oraz kwoty.
 9. Bilety zakupione, których Kupujący nie wydrukował osobiście, należy odebrać w kasie Muzeum nie później niż na 30 minut przed zarezerwowanym wejściem.
 10. Muzeum – Zamek w Łańcucie honoruje bilety  wstępu zapisane na urządzeniach mobilnych [smartfon, tablet, czytnik e-książek].
 11. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani wykorzystaniu w innym terminie. W przypadku rezygnacji z zakupionych biletów – zgłoszonej do Muzeum – Zamek w Łańcucie drogą elektroniczną - nie później niż 3 dni przed planowanym terminem zwiedzania, przysługuje zwrot należności za bilety wstępu w pełnej wysokości, po potrąceniu przysługującej prowizji [patrz postępowanie reklamacyjne pkt. 3 – 7].
 12. Wszystkie informacje dotyczące zakupu biletów będą przekazywane drogą elektroniczną w godzinach pracy Muzeum, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 13. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 48 godzin przed planowanym zwiedzaniem. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Muzeum.
 14. Muzeum – Zamek w Łańcucie zastrzega sobie możliwość anulowania zakupionych biletów, ze zwrotem należności z tego tytułu – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności – uniemożliwiających wywiązanie się przez Muzeum z umowy, a powstałych z przyczyn niezależnych od MZŁ. Anulowanie może nastąpić nie później niż 3 dni przed terminem zwiedzania, poprzez przesłanie Kupującemu [adres e-mail, telefon] informacji o niemożności zwiedzania. Zwrot nastąpi zgodnie z postępowaniem opisanym w Rozdziale V.
 15. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Muzeum.
 16. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 17. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy jak przetwarzane są Państwa dane:

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum – Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, NIP 815-00-03-731. Kontakt z Administratorem możliwy jest na wyżej wskazany adres pisemnie lub drogą e-mail : admin@zamek-lancut.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy internetowej sprzedaży (on-line) biletów wstępu do Muzeum – Zamek w Łańcucie oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia realizację umowy. Dane osobowe będą usuwane niezwłocznie po ich wykorzystaniu w zebranym celu (art. 6, ust. 1, lit. b RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców:

 1. a) organy i instytucje państwowe w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowna podstawę prawną,
 2. b) podmioty przetwarzające którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Okres przechowywania danych osobowych – kryteria jego ustalania

Uwzględniając wyżej wskazany cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i obowiązki prawne ciążących na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez okres w jakim przepisy prawa nakazują.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii.
 2. prawo do sprostowania danych: korekty lub uzupełnienia
 3. prawo do usunięcia przez danych jeżeli nie są już niezbędne do celów wyżej wskazanych
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku.
 6. prawo do przenoszenia danych (prawo do uzyskania swoich danych w odpowiednim formacie w celu przesłania ich innemu Administratorowi).
 • podejrzenia przez Panią/Pana prawidłowości co do treści danych.
 • podejrzenia co do zgodności przetwarzania z prawem. jeżeli dane nie są już potrzebne, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

    Ponadto informujemy – jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, wniesienie skargi możliwe do państwowego organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, powyższe można również kierować na adres mailowy: admin@zamek-lancut.pl

  V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Muzeum – Zamek w Łańcucie lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Przed złożeniem reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny [17 225 20 08] w celu sprawniejszego jej rozpatrzenia.
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej [ksiegowosc@zamek-lancut.pl] lub pisemnej [Muzeum – Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut] i powinna ona zawierać następujące dane :
  • imię i nazwisko, - numer telefonu, adres poczty elektronicznej przypisany do Kupującego,
  •  nr zamówienia, - numer konta bankowego, - opis zdarzenia.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Muzeum zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamację rozpoznaje się w terminie 10 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Muzeum może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 10 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Procedura zwrotu wpłaconej kwoty zostaje uruchomiona tylko w wypadku uznania reklamacji przez Muzeum.
 7. Podstawą do wykonania zwrotnego przelewu wpłaconej kwoty będzie przedłożenie generowanych przez system dokumentów – paragonu i biletu/ biletów wstępu.
 8. Zwrot wpłaconych środków następuje na podane w zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe w wysokości 100 % wartości zamówienia.
 9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Kupującego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Muzeum może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres poczty elektronicznej, który nie jest przypisany do Kupującego.

  VI.ZWROT I WYMIANA BILETÓW

 1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w oparciu o zapisy ujęte w rozdziale Postępowanie reklamacyjne. 
 2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Muzeum, mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Muzeum.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inny termin wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1 niniejszego paragrafu. 
 4. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zmianami), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz on-line nie mogą być kopiowane, przerabiane.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu biletów on-line, zamieszczonego na stronie, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7–15 pod numerem (+48) 17 225 20 08 lub na adres e-mail: admin@zamek-lancut.pl.